پیوندها

موضوعات مطالب

قرآن بخوان

با تو گر خواهي سخن گويد " خدا " قرآن بخوان

                                         تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان

اي بشر ياد "خدا" آرامش دل مي دهد

                                       دردمندان را بود قرآن دوا ، قرآن بخوان

دامها گسترده شيطان در مسير عمر تو

                                    تا كه ايمن باشي از اين دامها قرآن بخوان

" رتل القرآن ترتيلا " نداي رحمت است

                                  مي دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان

گفت پيغمبر كه بي دين است هر كس بي حياست

                                              تا شود روح تو پابند حيا قرآن بخوان

اي كه روحت سخت پابند غم دنيا شده

                                           مي كند قرآن تو را از غم رها قرآن بخوان

چون بود قرآن برنامه عمر بشر

                                                تاکه توفیق عمل یابی بیا  قرآن بخوان

لینک ثابت

هست مجلس ما برای قرآن

هست مجلس ما برای قرآن               از مرحمت خدای رحمان

بوبکر که بشد رفیق غارش                از مهر ومحبتش به قرآن

فاروق که به شد شهید محراب            از تأثیر آیه های قرآن

عثمان که بشد شهید اکبر                   از برکت آیه های قرآن

حیدر که به شد فاتح خیبر                 از عشق ومحبتش به قرآن

اصحاب رسول شدند قربان                هر قطره ی خون برای قرآن

ماییم چو دوست آن محمود               جان ودلمان فدای قرآن

هست مجلس ما برای قرآن               از مرحمت خدای رحمان

بوبکر که بشد رفیق غارش                از مهر ومحبتش به قرآن

فاروق که به شد شهید محراب            از تأثیر آیه های قرآن

عثمان که بشد شهید اکبر                   از برکت آیه های قرآن

حیدر که به شد فاتح خیبر                 از عشق ومحبتش به قرآن

اصحاب رسول شدند قربان                هر قطره ی خون برای قرآن

ماییم چو دوست آن محمود               جان ودلمان فدای قرآن

لینک ثابت

سایر صفحات : 1